Ecologische quickscan

Een ecologische quickscan is een rapportage waarin op basis van potentieel voorkomende flora en fauna beschreven wordt of de Flora- en faunawet mogelijk overtreden wordt. Een ecologische quickscan wordt ook wel een quickscan flora fauna of quickscan Flora- en faunawet genoemd.

Opbouw quickscan Flora- en faunawet

Een goede quickscan flora fauna is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Literatuurstudie. Op basis van ecologische atlassen, verspreidingskaarten van Telmee, Waarneming.nl, een export uit de NDFF (al dan niet via het Natuurloket) of via Quickscanhulp.nl wordt ingeschat welke flora en fauna op basis van hun verspreiding mogelijk in het plangebied voorkomen.
  • Veldbezoek door een ecoloog. Hierbij bepaald een ecoloog alle potentieel aanwezige flora en fauna. Gebiedskenmerken bepalen of de bij het literatuurstudie gevonden flora en fauna ook daadwerkelijk in het plangebied voor kunnen komen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van gebouwen met dakpannen, spouwmuren of daklijsten voor de gewone dwergvleermuis). De ecoloog beoordeeld niet alleen of een soort wel of niet voor kan komen maar bepaald ook welke functies aanwezig kunnen zijn (bv voor de gewone dwergvleermuis de functies foerageergebied, vliegroute, zomerverblijfplaats, kraamverblijfplaats, paarverblijfplaats of winterverblijfplaats).
  • Ingreep. Regelmatig komt het voor dat in een ecologische quickscan de ingreep onvoldoende helder omschreven is. Voor bevoegd gezag is dit echter van groot belang, welke ingreep is getoetst. Zonder goed omschreven ingreep kan een goede quickscan flora en fauna niet gemaakt worden.
  • Effecten inschatting. Op basis van de potentieel voorkomende soorten wordt in combinatie met de ingreep een inschatting gemaakt welke effecten er op de potentieel aanwezige beschermde soorten zijn.
  • Flora- en faunawet toetsing. Als de ecoloog welke effecten op de potentieel aanwezige beschermde flora en fauna te verwachten zijn kan de ingreep aan de Flora- en faunawet getoetst worden. In een goede quickscan Flora- en faunawet staat omschreven welke ingreep, voor welke soorten en functie combinatie, welk artikel overtreden wordt (vaak bestaat een quickscan uit meedere ingrepen).
  • Conclusie en aanbevelingen. In de conclusie en aanbevelingen wordt omschreven wat de vervolg stappen zijn. Soms is geen vervolg stap nodig, vaak is een aanvullend onderzoek noodzakelijk of kan met eenvoudige mitigerende maatregelen voorkomen worden dat de Flora- en faunawet overtreden wordt. Een overzicht van eventuele vervolgstappen is in deze PDF te vinden.

Een offerte voor een ecologische quickscan kunt u bij Regelink Ecologie & Landschap aanvragen.

Het uit moeten laten voeren van een ecologische quickscan voor iedere ingreep kan door een gemeente voorkomen worden door gebruik te maken van FloraFaunaCheck.nl. Dit is een ideaal instrument om kosten bij gemeenten, projectontwikkelaars en particulieren te besparen, bijvoorbeeld in het kader van de omgevingsvergunning (voorkomend uit de WABO).

Teksten van deze pagina mogen overgenomen worden, mits de bron vermeld wordt (www.ecologischequickscan.nl).

Via onderstaand reactie formulier discussiƫren we graag met u over een ecologische quickscan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *